logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest poniedziałek, 16 września 2019 godzina

Dla pacjenta

e-WUŚ dla Pacjenta 

 

 

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ w następujący sposób:

 

 • Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub legitymacji uczniowskiej - w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..
 • Weryfikacja uprawnienia odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy, z którego w województwie zachodniopomorskim korzystają wszyscy lekarze rodzinni, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, szpitale.
 • eWUŚ jest codziennie aktualizowany o dane otrzymywane m.in. z ZUS, KRUS i MSW. Przedstawia stan uprawnienia pacjenta w dniu, w którym dokonano weryfikacji.
 • Efektem weryfikacji danych w systemie e-WUŚ jest określenie statusu danej osoby i jej uprawnienia do świadczeń finansowanych przez NFZ
  - status „zielony" oznacza, że system potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ
  - status „czerwony" oznacza, że system nie potwierdza w danym dniu prawa pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ
  Status „czerwony" nie musi oznaczać, że dana osoba jest nieubezpieczona. Wskazuje, że system eWUŚ nie potwierdza uprawnienia.
 • Papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie jest przydatny w sytuacji, gdy system eWUŚ nie potwierdza danego dnia prawa pacjenta do świadczeń lub gdy nie można skorzystać z systemu elektronicznej weryfikacji.

 

 • Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń - wzory oświadczeń są do pobrania powyżej.
 • Oświadczenie składane jest w sytuacji braku potwierdzenia prawa do świadczeń w systemie eWUŚ oraz braku papierowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
 • Oświadczenie składa ubezpieczony pacjent, a w przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.
 • Wzory oświadczeń określił Minister Zdrowia mając na względzie zapewnienie czytelności oświadczeń. Są one załącznikami do rozporządzenia. Formularze oświadczeń powinny być w każdej placówce opieki zdrowotnej posiadającej umowę z NFZ. Można też samemu je wydrukować, a w razie potrzeby wypełnić i złożyć u świadczeniodawcy.

Zgodnie z przepisami osoba, która złoży oświadczenie pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że takie prawo posiada (art. 50, ust.17 ustawy zdrowotnej).

 

Uwaga:
W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:


 • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeśli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym:
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej

- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

 

Późniejsze przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia, jednak w okresie nie dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu wyżej wymienionych terminów, nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów (art. 50, ust. 12).
Innymi słowy: pacjent nie zapłaci za gwarantowane świadczenie opieki zdrowotnej udzielne mu przez świadczeniodawcę mającego umowę z NFZ w danym zakresie, jeśli w ustawowym terminie dostarczy potwierdzenie, że w okresie udzielenia świadczenia był uprawniony do świadczeń finansowanych przez NFZ; jeśli zaś pacjent zapłacił za to świadczenie, po czym w ustawowym terminie dostarczył potwierdzenie, że w danym okresie był uprawniony do świadczeń finansowanych przez NFZ, świadczeniodawca ma mu te pieniądze zwrócić.

 

Podstawy prawne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2015 poz. 438

 

 Komunikaty